Uke 46: #VissteDuAt – Hva bør du særlig sjekke i kontrakten?
Skrevet av: Advokat Kine Yngsdal Nystrøm og advokatfullmektig Jonas M. Hansen

Det aller meste i en virksomhet er (eller bør være) basert på skriftlige kontrakter, og selskapets verdiutvikling bygger i stor grad på selskapets avtaler. Det å ha gode kontrakter, er en del  av det å være en profesjonell aktør i markedet. Avtaler blir på mange måter næringslivets viktigste verktøy. De gir samarbeidsmuligheter og skaper forutsigbarhet. 
 

Selv om det er umulig å dekke absolutt alle eventualiteter i en kontrakt, er det likevel mye man kan gjøre for å forebygge tvister. Husk at verdien ikke ligger i omsetningen alene (oppsiden). Like viktig er kontroll på risiko og konsekvenser (nedsiden). 


I denne artikkelen omtaler vi kort enkelte kontraktsreguleringer som virksomheten bør være spesielt oppmerksomme på, og hvilke spørsmål du bør stille deg. 

 

  • Hvem er avtalemotpart? 

Foreta alltid en sjekk av kontraktsmotparten før avtale inngås. Er det et nystiftet selskap? Husk at det store, solide morselskapet er ikke forpliktet av det nystiftede datterselskapets kontrakter. Det er i den sammenheng også viktig å sjekke om avtalen gir kontraktsparten rett til å fritt kunne overdra avtalen til andre. 

 

  • Hvilke varer/tjenester omfattes av kontrakten?  

Sjekk at kontrakten inneholder en klar og presis angivelse av tjeneste- eller leveransebeskrivelsen (også hva som ikke omfattes). 

 

  • Hvilken pris skal betales? Og for hva? 

Det vil fort oppstå konflikt dersom prisangivelsen er fastsatt i et intervall eller skal fastsettes skjønnsmessig etterskuddsvis. 

 

  • Hvordan er betaling/oppgjør regulert?  

Det viktigste for leverandøren er å få betalt for utført arbeid. Sørg for å regulere klart og tydelig 1) når betaling skal skje, 2) på hvilken måte betaling skal skje og 3) hvilke sanksjoner som inntrer ved betalingsmislighold. 

 

  • Når skal det leveres? Hvilke leveringsbetingelser gjelder? 

Sørg for å regulere hvem som skal levere hva, hvor, når og på hvilke betingelser. 

Når går eiendomsretten for tingen/tjenesten over på kjøper? Og når går risikoen over? Gjør deg kjent med Incoterms! 

 

  • Hva skjer hvis leverandøren ikke oppfyller kontrakten? 

Manglende oppfyllelse av kontrakten knytter seg normalt til forsinket levering eller mangler ved det som skal leveres. Hva sier kontrakten om forsinkelse, mangler og ansvar? Partene bør være bevisste på regulering av reklamasjonsfrister.  

 

  • Inneholder kontrakten ansvarsbegrensninger? 

Normalt ønsker en selger/leverandør å begrense sitt potensielle erstatningsansvar. Dette kan være i form av en totalbegrensning i sum, kontraktsverdi eller prosent av kontraktsverdi. Det er også vanlig å unnta visse former tap som indirekte tap, konsekvenstap, fortjenestetap etc. Ansvarsbegrensninger er vanlig, men bør sjekkes grundig. Hva er det som begrenses og hvordan? Er det er inntatt tilstrekkelige ansvarsbegrensninger fra et leverandørperspektiv? Og er disse akseptable fra et kundeperspektiv?  

 

  • Immaterielle rettigheter? 

Immaterielle rettigheter bør reguleres og beskyttes gjennom kontraktens bestemmelser. Sørg for å ha avtalt både rekkevidde og eventuelle konsekvenser ved brudd/mislighold. 

 

  • Lovvalg 

Tvister oppstår. Hvordan avtalen legger opp til at tvistene skal løses, hvilket lands rett som skal gjelde, og hvor eventuelle tvistesaker skal anlegges, blir derfor viktig. Dette er spesielt viktig i internasjonale kontraktsforhold. 

 

 

 

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Kontaktperson