Uke 42: #VissteDuAt – Har du krav på utbytte fra aksjeselskapet?
Skrevet av: Advokat Marianne Aanes Stenstvedt og advokatfullmektig Lydia Kirksæther

Når et aksjeselskap går med overskudd, kan dette etter nærmere regler gis som utbytte til aksjeeiene. Men har du krav på utbytte? Og hvor stort kan eller må utbyttet være?


Innledende vilkår – du eier aksjer i selskapet

Utbytte er en form for utdeling fra et aksjeselskap. Siden aksjeloven definerer utdeling som «enhver overføring av verdier som direkte eller indirekte kommer aksjeeieren til gode» er det første vilkåret for å ha rett på utbytte fra aksjeselskapet, at du eier aksjer i selskapet på det tidspunktet beslutningen om utbytte treffes.

 

Utgangspunktet modifiseres ved at det kan fastsettes et annet skjæringspunkt, eksempelvis en gitt dag. Retten til utbytte kan også skilles fra eiendomsretten til aksjen, men ikke for lenger tid enn to år.
 

Andre vilkår for å få utbytte fra et aksjeselskap

  1. Generalforsamlingen må treffe beslutning om utdeling av utbytte, etter forslag fra styret. Generalforsamlingen kan ikke beslutte utdelt høyere utbytte enn styret har foreslått eller godtar.
  2. Utdelingen må ha grunnlag i godkjent balanse – normalt årsregnskap eller eventuelt en mellombalanse.
  3. Selskapet må ha eiendeler, som etter fradrag for gjeld («netto eiendeler») tilsvarer aksjekapital og annen bundet egenkapital etter utdelingen.
    1. Reglene suppleres av aksjelovens krav om at selskapet til enhver tid må ha forsvarlig egenkapital og likviditet, også etter utdeling av utbytte.

 

Hva om du er misfornøyd med størrelsen på utbyttet?

Problemstillingen oppstår i praksis gjerne hvor en majoritetseier ønsker å minimere utbyttet for i stedet å utvide eller styrke selskapets økonomi, eller hvor majoritetseieren får andre økonomiske fordeler som i praksis betyr mer enn selve utbyttet. Slik «utsulting» rammer oftest minoritetseiere, som verken sitter i styret eller har tilstrekkelig flertall på generalforsamlingen til å bestemme utbytte.

 

Spørsmålet om utbyttet er urimelig lavt, kan bringes inn for domstolene, dersom:

  1. Du eller en annen aksjeeier har først forsøkt å få styret og i tilfelle generalforsamlingen til å gå med på en beslutning om høyere utbytte.
  2. Du eier minst en tidel av aksjekapitalen i selskapet. Om du eier mindre, er det likevel en mulighet å slå seg sammen med andre aksjeeiere, slik at dere til sammen eier minst en tidel av aksjekapitalen.

 

Tingrettens begrensede kompetanse

Aksjeloven legger føringer for tingrettens vurdering av utbyttets størrelse. For at retten skal kunne fastsette et høyere utbytte må utbyttet generalforsamlingen har vedtatt være «urimelig lavt ut fra hensynet til aksjeeierne, selskapets likviditet og forholdene ellers.»

 

Tingretten kan uansett ikke fastsette utdeling som overstiger fem prosent av selskapets egenkapital etter balansen og ikke mer enn tillatt etter aksjeloven og selskapets vedtekter.

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Kontaktperson