Uke 4: VissteDuAt - Dette betyr åpenhetsloven for din virksomhet
27.01.2022
Skrevet av: Advokat/partner Kine Yngsdal Nystrøm og advokat Thea Tveter

Den 1. juli 2022 trer åpenhetsloven i kraft. Denne loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
 

Gjennom åpenhetsloven kan Norge bli et foregangsland i arbeidet i bekjempelsen av menneskerettighetsbrudd og for å sikre anstendige arbeidsforhold. Loven oppstiller krav til hvordan virksomheter skal arbeide for å ivareta menneskerettigheter og arbeidsforhold i hele leverandørkjeden. Flere europeiske land utreder lignende lovgivning.

Sentralt i loven er plikten til å gjøre aktsomhetsvurderinger og allmenhetens rett til informasjon om forhold på produksjonsstedet knyttet til en vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr.


Hvem er omfattet av loven?

Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk lovgivning.


Større virksomheter defineres etter loven som:

  • Alle virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5
  • Eller som på balansedagen overskrider minst to av følgende vilkår:
  • Salgsinntekt: 70 millioner kroner
  • Balansesum: 35 millioner kroner
  • Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

Hva betyr åpenhetsloven i praksis for din virksomhet?

Dersom din virksomhet omfattes av loven plikter virksomheten blant annet å utføre aktsomhetsvurderinger og på regelmessig basis å redegjøre for aktsomhetsvurderingene. Videre plikter man å gi informasjon til enhver som retter en skriftlig forespørsel om det.
 

Aktsomhetsvurderinger

Etter åpenhetsloven pålegges virksomheter å utføre regelmessige aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderingen skal utføres i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, og består av seks trinn:
 

  1. Forankre ansvarlighet i virksomheters retningslinjer
  2. Kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere
  3. Iverksette tiltak for å stanse, forebygge eller begrense
  4. Følge med på gjennomføring og resultater
  5. Kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere
  6. Sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning


Aktsomhetsvurderingene gjelder virksomheten selv, leverandørkjedene og forretningspartnere.
 

Redegjøre for aktsomhetsvurderinger

Videre pålegges virksomheten å utarbeide en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene som skal tilgjengeliggjøres på virksomhetens nettsider. Redegjørelsen skal offentliggjøres innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger. Den skal signeres av styret og daglig leder på samme måte som årsregnskapet.
 

Informasjonsplikt

Åpenhetsloven pålegger også virksomhetene som omfattes en plikt til å svare på skriftlige forespørsler fra allmennheten med utgangspunkt i aktsomhetsvurderingen som er utført. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr. Hensikten er at allmennheten skal få informasjon om virksomheters påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsforhold.
 

Tips – dette bør virksomheten gjøre

Flere virksomheter er allerede i gang med å forberede seg på ny lov og nye krav. Andre har fortsatt har en vei å gå for å etablere tilstrekkelige rutiner og prosedyrer for å være i tråd med lovens krav. 
 

Det er viktig at arbeidet med åpenhetsloven forankres godt i virksomhetens ledelse og styre. Planleggingen bør starte tidlig, og det kan være hensiktsmessig å innledningsvis kartlegge virksomhetens retningslinjer og interne systemer opp mot kravene i åpenhetsloven.
 

Deretter bør virksomheten ha fokus på å etablere gode rutiner og gjennomføre aktsomhetsvurderinger, og fortløpende dokumentere dette arbeidet.
 

Ta gjerne kontakt med oss for bistand.

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.