Uke 35: #VissteDuAt – Dette bør du vite om kundeklausuler i arbeidsforhold
Skrevet av: Advokat Thea Tveter og advokat Lisa Urke Hennum

Kundeklausuler er et samlebegrep, som brukes om avtalebestemmelser som forplikter den ene parten til ikke å kontakte, utføre arbeid for og/eller ta ansettelse hos den andre partens kunder eller andre forretningsforbindelser. Kundeklausuler kan inngå i arbeidsavtaler, men også i andre former for samarbeidsavtaler, eksempelvis i agenturavtaler, forhandleravtaler, oppdragsavtaler, aksjonæravtaler og partneravtaler. I denne artikkelen konsentrerer vi oss om kundeklausuler i arbeidsforhold.


Kundeklausuler i arbeidsforhold


Hva er en kundeklausul?

I 2016 fikk arbeidsmiljøloven et nytt kapittel (14-A) om konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold. Der inngår blant annet en bestemmelse om kundeklausuler. Før den nye bestemmelsen trådte i kraft, har bruken av kundeklausuler ikke vært lovregulert særskilt. Sensur av slike klausuler ble før dette først og fremst vurdert etter avtalelovens § 36 om urimelige avtaler. For begrensning av kundeklausuler utenfor arbeidsforhold, vil det fortsatt være det mest aktuelle grunnlaget.
 

En kundeklausul i arbeidsforhold er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakerens rett til å kontakte arbeidsgiverens kunder etter at arbeidsforholdet har opphørt. Avtalebestemmelser som begrenser arbeidstakerens adgang til å utføre arbeid for og/eller ta ansettelse hos arbeidsgiverens kunder, er med andre ord ikke omfattet av arbeidsmiljølovens definisjon. Slike avtaler anses som en konkurranseklausul og reguleres av arbeidsmiljølovens § 14 A-1. Det samme antas å gjelde for kontakt med tidligere eller potensielle kunder, samt begrensning av kontakt med andre forretningsforbindelser enn kunder, for eksempel leverandører. Se nærmere under Vilkår for kundeklausulers gyldighet nedenfor.
 

Hvorfor bruke kundeklausuler?

Bruk av kundeklausuler er et virkemiddel arbeidsgivere kan benytte for å verne om virksomhetens interesse i å beholde egen kundemasse. Arbeidsmiljølovens bestemmelse om kundeklausuler skal begrense rekkevidden av kundeklausuler, slik at disse ikke skal virke unødig hemmende på arbeidstakerens videre karriere etter arbeidsforholdets opphør.
 

Kundeklausuler, slik de er definert etter arbeidsmiljøloven, innebærer både direkte og indirekte kontakt med tidligere kunder med formål om å rekruttere til ny arbeidsgiver. En kundeklausul kan imidlertid ikke forplikte arbeidstakeren til å avvise kunder som selv tar kontakt med arbeidstakeren. I slike tilfeller går hensynet til kundens frihet til å velge hvem de vil inngå avtale med foran arbeidsgivers behov for beskyttelse.

 

Vilkår for kundeklausulers gyldighet

Følgende vilkår må være oppfylt for at kundeklausulen skal være gyldig i arbeidsforhold:

  1. Begrepet «kunde» begrenses til nåværende kunder, altså er både tidligere kunder og potensielle kunder utelukket. Begrepet omfatter ikke andre forretningsforbindelser enn direkte kunder.
  2. Det stilles krav om en viss tilknytning mellom arbeidstakeren og kunden. Eksempelvis vil rent sporadisk kontakt ikke omfattes. Klausulen skal gjelde kunder som arbeidstakeren har vært i kontakt med (eksempelvis ved drøftelser, løpende kundepleie eller kontraktsforhandlinger) eller hatt ansvar for (eksempelvis ved et overordnet ansvar uten å selv ha den løpende direkte kontakten).
  3. Kundekontakten må ha skjedd det siste året før redegjørelse gis (se under).
  4. Klausulen må være skriftlig.
  5. Klausulens maksimale varighet er ett år etter opphør av arbeidsforholdet.

Videre må arbeidsgiver – på forespørsel fra arbeidstakeren – gi en redegjørelse som konkret skal angi hvilke kunder som omfattes av forbudet. Manglende oppfyllelse av kravet til redegjørelse medfører at kundeklausulen bortfaller.
 

Det kreves ikke at det foreligger «særlig behov» for å avtale en kundeklausul, eller at arbeidstakeren kompenseres økonomisk ved bruk av kundeklausuler, i motsetning til det som gjelder ved bruk av konkurranseklausuler.  
 

For virksomhetens øverste leder (vanligvis daglig leder) kan reglene om konkurranse- og kundeklausuler, samt oppsigelsesvernet, fravikes dersom vedkommende i skriftlig avtale har sagt fra seg slike rettigheter mot etterlønn før fratreden. Les mer om fastsettelse av lønn til daglig leder og andre ledende ansatte her: Fastsettelse av lønn til daglig leder og andre ledende ansatte

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Kontaktperson