Uke 26: #VissteDuAt – Hva er immaterielle rettigheter?
Skrevet av: Advokat Kine Yngsdal Nystrøm og advokatfullmektig Thea Tveter

Du har kanskje hørt begrepet «immaterielle rettigheter» og lurt på hva det egentlig betyr? I engelsktalende land er uttrykket «intellectual property rights» (IPR) den vanlige fellesbetegnelsen, og «IPR» og «IP» (immaterielle eiendeler) er også vanlige forkortelser på norsk.

 

Fremover vil vi også inkludere artikler om temaet immaterielle rettigheter i #VissteDuAt. I denne ukens #VissteDuAt forklarer vi hva immaterielle rettigheter er.


HVA ER IMMATERIELLE RETTIGHETER?

Immaterielle rettigheter er en samlebetegnelse for ulike type ikke-materielle rettigheter som en bedrift eller person har til noe som typisk er utviklet gjennom kreativt, intellektuelt arbeid. Dette inkluderer blant annet varemerker, patenter, design og åndsverk. Rettslig sett karakteriseres immaterielle eneretter som en formuesrett, som etter norsk rett fritt kan overdras.

 

Immaterialrettighetene kan kategoriseres på forskjellige måter, og beskyttes gjennom ulike sett med lovregler avhengig av hva slags rettigheter det er snakk om. Kort fortalt: Varemerkeloven verner varemerker og foretaksnavn, designloven verner produkters utseende, patentloven verner oppfinnelser og åndsverksloven verner særlig litterære kunstneriske og vitenskapelige verk.

 

Immaterielle rettigheter gir eieren enerett til å råde over det som er utviklet, som i mange tilfeller vil utgjøre bedriftens viktigste konkurransefortrinn. Slike rettigheter er ofte viktige forutsetninger for markedsandeler og marginer. Immaterielle rettigheter er følgelig en del av virksomhetens immaterielle verdier. Immaterielle verdier kan representere en reell og betydelig økonomisk verdi, og det dreier seg altså om verdier som bedriften bør beskytte. Det er derfor svært viktig at virksomhetene identifiserer hvilke immaterielle verdier de faktisk har, og har en gjennomtenkt strategi for hvordan de skal utvikle, registrere, sikre, forvalte og håndheve slike verdier og rettigheter.

 

De tre vanligste etableringsmåtene for å oppnå beskyttelse/enerett i de lovregulerte tilfellene er: (i) registrering, (ii) ved innarbeidelse eller (iii) automatisk, straks et åndsverk mv. er skapt eller frembragt.

 

Enerettene er normalt tidsbegrenset, men varigheten av rettighetene varierer.

 

PATENTSTYRET

Patentstyret er et nasjonalt senter for immaterielle rettigheter og verdier og behandler søknader og gir rettigheter til patent, varemerke og design i Norge, både for norsk og utenlandsk næringsliv.

 

Innenfor immaterialretten gjelder i utgangspunktet prinsippet om at rettighetene er territorielt avgrenset. Det vil si at beskyttelse gjelder i det territoriet der rettigheten er registrert eller søkt vernet. Imidlertid har mange land, gjennom tilslutning til internasjonale avtaler/konvensjoner, en forpliktelse til likebehandling, dvs. en plikt til å yte samme vern til de andre landenes borgere som de gir til sine egne.

 

For rettigheter som oppstår ved registrering, må det leveres inn en søknad i hvert enkelt land hvor beskyttelse ønskes, med mindre vedkommende frembringelse og land omfattes av en regional søknad, slik man har for patenter, varemerker mv. For rettigheter som oppstår uten registrering, for eksempel opphavsrett, oppstår samtidige, parallelle rettigheter i andre land.

 

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Kontaktperson