Overraskende utfall i sak om rekkefølgekrav («Mortensrudsaken»)
14.01.2022
Skrevet av: Advokat/partner Gøril Enger og advokat Håkon Steimler

Bakgrunn
I mai 2021 avsa Høyesterett dom i den såkalte «Mortensrudsaken» (HR-2021-953-A). Saken gjaldt gyldigheten av et rekkefølgekrav om etablering av en turvei i forbindelse med Selvaags utbygging av et boligprosjekt på Mortensrud i Oslo.

Partner Marius Hvitmyhr og senioradvokat Haakon Løvaas Haaland har tidligere skrevet en artikkel om denne dommen som kan leses her: Høyesteretts dom i sak om rekkefølgekrav i reguleringsplan

 

Som det fremgår, slo Høyesterett fast at rekkefølgebestemmelser ikke kan gis for å ivareta mer generelle behov og målsettinger. Det «må være en slik relevant og nær sammenheng mellom tiltaket og utbyggingsprosjektet at det er berettiget å kreve at utbyggingen gjennomføres i en bestemt rekkefølge.»

 

Høyesterett konkluderte med at Statsforvalteren hadde lagt til grunn en annen og uriktig lovforståelse i vedtaket som opprettholdt rekkefølgekravet, og vedtaket ble derfor kjent ugyldig.


Nytt vedtak fra Statsforvalteren

Etter at resultatet i Høyesterett var klart, varslet Statsforvalteren i Oslo og Viken at de ville behandle saken på nytt. Det har vært knyttet spenning til utfallet av denne behandlingen, og lille julaften 2021 forelå det nytt vedtak i saken.

 

Til manges overraskelse opprettholdt Statsforvalteren rekkefølgekravet som gyldig. I vedtaket fremhever Statsforvalteren at Høyesterett kun har tatt stilling til lovforståelsen i det påklagde vedtaket, og ikke til selve rettsanvendelsen. Statsforvalteren legger dermed til grunn at det kan treffes et nytt vedtak i saken med samme innhold forutsatt at vedtaket er basert på en korrekt lovforståelse.


Statsforvalterens begrunnelse for vedtaket

Etter en ny gjennomgang mener Statsforvalteren at Bystyret i Oslo, i det opprinnelige vedtaket i klagesaken, la til grunn en korrekt lovforståelse for sin vurdering. Statsforvalteren slutter seg nå til Bystyrets vurdering og begrunnelse for vedtaket. Dette til tross for at både Plan- og bygningsetaten i Oslo og Statsforvalteren la til grunn en annen lovforståelse enn Bystyret i sin opprinnelige behandling, og hvor denne lovforståelsen ble opprettholdt helt frem til Høyesterett avsa dom om at lovforståelsen var feil.

 

Selv om det rettslig sett er mulig for Statsforvalteren å treffe et nytt vedtak i denne saken med samme innhold basert på den avklarte lovforståelsen, skaper det nye vedtaket reaksjoner. Det er pekt på at vedtaket gir inntrykk av at forvaltningen søker å «redde ansikt» ved å opprettholde resultatet på tross av Høyesteretts dom.


Videre avklaringer om rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler

Statsforvalterens siste vedtak er endelig og kan ikke påklages videre. Selvaag kan imidlertid på nytt prøve saken for domstolene for å få avklart om Statsforvalterens nye vedtak i klagesaken er gyldig. Uansett har Høyesteretts dom gitt visse avklaringer, og vi forventer ytterligere avklaringer gjennom Kommunal- og moderniseringsdepartementets arbeid med et nytt lovforslag om utbyggingsavtaler som nylig har vært på høring.

 

 

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.