Nye lovforslag og høringer innen arbeidsretten

Høring: Forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

Regjeringen foreslår nye regler om bruk av hjemmekontor, med høringsfrist 23.07.2021.
 

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår følgende:

  • En tydeliggjøring av forskriftens virkeområde  

  • Unntak fra kravet til skriftlig avtale der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefalinger fra myndighetene. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller i stedet gi informasjon etter drøftinger med tillitsvalgte.  

  • En tydeliggjøring av at bestemmelsen om arbeidsmiljøet i forskriften også omfatter psykososiale forhold.  

  • At Arbeidstilsynet gis kompetanse til å føre tilsyn med at bestemmelsene i forskriften blir overholdt.  

 

Departementet ønsker også innspill til om hjemmearbeid bør omfattes av de ordinære reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven, eller om det er behov for særlige bestemmelser.  

 

Lovforslag Prop. 153 L (2020-2021): Endringer i arbeidsmiljøloven mv. som tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

Arbeids- og sosialdepartementet har lagt frem forslag til endringer i straffeloven, arbeidsmiljøloven, lov om obligatorisk tjenestepensjon og allmenngjøringsloven, som skal bidra til forsterket strafferettslig og administrativ oppfølging av arbeidslivskriminalitet.  


Regjeringen foreslår følgende:

  • Ny bestemmelse i straffeloven som gir grunnlag for straff for «lønnstyveri». Dette omfatter situasjoner der arbeidsgiver bevisst beriker seg av arbeidstakers lønn eller annen godtgjøring, eksempelvis at det ikke betales lønn overhodet eller lønnen er for lav i forhold til hva som følger av lov eller avtale.  

  • Høyne strafferammen i arbeidsmiljøloven når det gjelder arbeidsgivers ansvar for brudd på lovens straffesanksjonerte bestemmelser. 

  • Forslag om å innføre straffansvar for brudd på lov om obligatorisk tjenestepensjon.  

  • Presisering i allmenngjøringsloven som klargjør at arbeidsmiljømyndighetene har full påleggskompetanse etter loven, og at det skal kunne gis pålegg om oppfyllelse av lønnsforpliktelsen som følger av et allmenngjøringsvedtak.  

  • Innføring av ny lovbestemmelse i arbeidsmiljøloven om at lønn og annen godtgjøring fra arbeidsgiver som den klare hovedregel skal utbetales via bank, og at Arbeidstilsynet skal ha myndighet til å føre tilsyn med en slik bestemmelse.  

  • Forslag til endring i arbeidsmiljøloven som skal gi Arbeids- og sosialdepartementet hjemmel til å fastsette forskrifter om en offentlig godkjenningsordning for bilbransjen, nærmere bestemt virksomheter som tilbyr tjenester i forbindelse med vedlikehold og reparasjon av motorvogn.  

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Kontaktperson