Lovendringer i arbeidsretten (august 2021)

Arbeidsmiljøloven § 2 A-8: Diskrimineringsnemnda kan avgjøre tvister om brudd på forbudet mot gjengjeldelse og tilkjenne erstatning og oppreisning ved brudd

Diskrimineringsnemnda har nå myndighet til å avgjøre tvister om brudd på forbudet mot gjengjeldelse etter § 2 A-4. Saker om oppsigelse og avskjed er unntatt. På bakgrunn av dette er det også gjennomført endringer i diskrimineringsombudsloven, som også gir diskrimineringsnemnda anledning til å tilkjenne oppreisning og erstatning etter arbeidsmiljøloven § 2 A-5.


Bakgrunnen for endringen er å styrke og effektivisere varslervernet, gjennom en lavterskel tvisteløsningsmekanisme også for varslingssaker.


Arbeidsmiljøloven § 1-5: Departementet kan i forskrift bestemme at arbeidsmiljøloven helt eller delvis gjelder for arbeidstaker som arbeider i arbeidsgivers hjem eller husholdning

Endringen innebærer at alle typer arbeid i arbeidsgivers hjem kan reguleres i forskrift, og ikke kun “husarbeid, tilsyn eller pleie” slik som tidligere. Endringen er nødvendig for å kunne ratifisere ILO-konvensjon nr. 189 om anstendig arbeid for arbeidstakere i private hjem. Konvensjonen gjelder i utgangspunktet alle former for arbeid i andres private hjem.


Lønnstyveri straffbart etter straffeloven §§ 395 og 396 fra og med 1. januar 2022

Arbeidsgivere som med forsett om en uberettiget vinning for seg selv eller andre ikke overholder plikten til å betale lønn, feriepenger eller annen godtgjøring som arbeidstaker har rett til etter avtale eller bestemmelse i lov eller forskrift straffes med bøter eller fengsel i inntil seks år.


Arbeidsmiljøloven § 14-15 annet ledd: Fra og med 1. januar 2022 skal lønn utbetales fra arbeidsgiver via bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling til arbeidstakers konto

Lønn omfatter både feriepenger og annen godtgjøring i penger. Det kan kun gjøres unntak fra regelen dersom en slik betalingsmåte er umulig eller svært byrdefull for arbeidstaker eller arbeidsgiver. Arbeidstilsynet kan håndheve bestemmelsen.


Brudd på lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) medfører straffansvar fra 1. januar 2022

Den som leder foretaket straffes med bøter eller fengsel i inntil to år.

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Kontaktperson