Koronarelaterte endringer i arbeidsretten

  • Ny lønnsstøtteordning i kraft fra 15. mars

Ordningen innebærer at bedrifter med minst 70 prosent omsetningsfall får inntil kr 25 000 per måned i støtte per ansatt de tar tilbake fra permittering i perioden 15. mars til 30. juni 2021. Hvis omsetningsfallet er under 70 prosent, reduseres støttebeløpet gradvis ned til kr 10 000 for et omsetningsfall på 15 prosent. Ordningen forvaltes av skatteetaten, og søknadsportalen åpnet 3. mai.  
 

  • Utvidet adgang til å ta permitterte tilbake i arbeid i inntil 10 uker

Permitterte kan arbeide hos en permitterende arbeidsgiver i inntil 10 uker, uten at videre permittering skal regnes som ny permittering med krav om ny varsling, ny arbeidsgiverperiode og ny søknad om dagpenger. En slik arbeidsperiode medregnes ikke i maksimumsperioden for permittering. Adgangen forutsetter at det er lokal enighetsprotokoll om at Hovedavtalens regler om ansiennitet er fulgt ved inntak av permitterte arbeidstakere i arbeid.  
 

  • Endrede permitteringsregler

Maksimal lengde på permitteringer er ytterligere forlenget. Fra og med 19. februar til og med 30. september 2021 gjelder ikke begrensningen om permittering i maksimalt 52 uker for den enkelte arbeidstaker i løpet av de siste 18 månedene. Det betyr at en arbeidstaker kan være permittert lenger enn 52 uker i denne perioden, så lenge de øvrige vilkårene for permittering er oppfylt.  


Arbeids- og sosialdepartementet uttalte i pressebrev 02.05.2021 at de i revidert budsjett for 2021 foreslår at det ikke blir innført en arbeidsgiverperiode II ved permitteringer. Arbeidsgiverperiode II var planlagt innført fra 1. juni 2021, hvor arbeidsgivere som har hatt ansatte permittert i mer enn 30 uker sammenhengende, skulle få plikt til å betale lønn i 5 nye dager for å kunne fortsette permitteringer.   
 

  • Endringer i reglene om omsorgsdager

Frem til 31.12.2021 vil antall omsorgsdager dobles, man kan overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson når barnehage/skole/SFO er stengt, og arbeidsgiver kan ikke kreve legeerklæring fra 4. dag.  
 

Frem til 30.06.2021 kan man bruke omsorgsdager når barnehage/skole/SFO er stengt. Man kan også bruke omsorgsdager selv om man har brukt opp omsorgsdagene sine, når det foreligger særlige smittevernhensyn, eller når barnehage/skole/SFO er stengt.  
 

  • Endringer i innreisereglene for utlendinger 

For å hindre importsmitte innførte regjeringen 29. januar innreisenekt for EØS-borgere som ikke er registrert som bosatt i det norske Folkeregisteret. Handelskamrene i Polen og Romania har nå klaget Norge inn til EØS-tilsynet ESA for å ha diskriminert EØS-borgere ved å nekte dem innreise.  
 

Norge har vært kritisert for praksisen, ved at vilkåret om å være bosatt i Norge kun omfattet de som var folkeregistrert i Norge. Regjeringen har nå bestemt at det skal gjøres lettelser i dette dokumentasjonskravet knyttet til hvilke utlendinger som anses bosatt i Norge og har rett til innreise, og at det ikke vil være et krav om folkeregistrering. Utlendinger som ikke er folkeregistrert som bosatt, vil måtte fremlegge annen dokumentasjon som underbygger at de bor i Norge. Det omfatter å fremlegge dokumentasjon på fast bopel i Norge, og de må også kunne sannsynliggjøre at de returnerer etter utenlandsreise eller midlertidig utenlandsopphold. 


Endringen trår i kraft fra 21. mai. 

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Kontaktperson