Kommuneplanens arealdel: Hvordan kan du påvirke arealbruken i din kommune?
Skrevet av: Senioradvokat Haakon L. Haaland og advokat Håkon Steimler

Hva er kommuneplanens arealdel? 

Kommuneplanens arealdel («kommuneplanen») er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal brukes til, og som viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanen består av et plankart og tilhørende planbestemmelser som sammen er juridisk bindende dokumenter. Plankartet og planbestemmelsene angir blant annet hvor det kan bygges nye boliger og innenfor hvilke rammer, hvor det åpnes for høy/tett bebyggelse og sentrumsutvikling, hvordan kommunen skal ta vare på natur- og landbruksområder, hvor tjenestetilbud og næringsvirksomhet skal plasseres osv. 

 

Med jevne mellomrom, og alltid i forbindelse med kommunesammenslåing, rulleres kommuneplanen. Det vil si at det utformes og vedtas en ny, justert kommuneplan for (den nye) kommunen. Dette gir både muligheter for endringer til gunst og til ugunst for deg som grunneier eller interessent.  

 

Ved rullering av kommuneplanen har alle mulighet til å påvirke planens innhold gjennom innspill til endringer og gjennom høringen av planforslaget («offentlig ettersyn»). Slik kan du bidra til å påvirke den fremtidige arealbruken i kommunen din. Grunneiere, innbyggere og interessenter kan for eksempel sende inn konkrete innspill om endringer for et område eller en eiendom, som deretter vil vurderes og eventuelt utredes videre av kommunen. Dette kan typisk være innspill om at et ubebygd, «grønt» areal (LNF) endres til et «gult» areal for fremtidig boligformål. Som nabo eller berørt part kan du sende inn merknad i høringen av planforslaget for å forsøke å hindre en eventuell uønsket utvikling av et område.  

 

Status for kommuneplanarbeidet i vårt nærområde  

Det er ulikt hvor i planprosessen de ulike kommunene er. I noen kommuner er ny kommuneplan nylig vedtatt og gjeldende langt frem i tid. Dette gjelder for eksempel Lier kommune, der gjeldende arealplan ble vedtatt i 2019, for perioden 2019-2028. I Lier vil det derfor gå en del år før en prosess for en ny kommuneplan iverksettes, og man kan bidra med innspill til endringer. Det samme gjelder for Ringerike kommune, der gjeldende arealplan ble vedtatt i 2019, for perioden 2019-2030, og i Modum kommune, der gjeldende arealplan ble vedtatt i 2019, for perioden 2019-2027. 

 

Drammen kommune er prosessen for ny kommuneplan på et tidlig stadium. Det ble vedtatt forslag til planprogram 8. juni 2021. Planprogrammet gjør rede for hvordan arbeidet med arealdelen skal foregå ved å beskrive blant annet formålet med planarbeidet, planprosessen med fremdriftsplan, opplegg for medvirkning og behov for utredninger. Frist for å komme med innspill til planprogrammet er 13.09.2021.  

 

Bærum kommune arbeider for tiden også med planprogram for ny kommuneplan, og også her er planprogrammet ute på høring. Frist for å komme med innspill til planprogrammet er 13.09.2021. Det er varslet at ny kommuneplan skal vedtas endelig i 2022.  

 

Holmestrand kommune arbeides det med planprogram. Det er varslet at planprogrammet skal på høring på nyåret, med frist for innspill rundt februar 2022. Sommeren og høsten 2022 skal det utarbeides planforslag, og rundt juletider 2022 skal planforslaget ut til offentlig ettersyn. Endelig planforslag forventes vedtatt i juni 2023. I Holmestrand vil det derfor trolig skje mye i 2022, og tiden er nå inne for å forberede eventuelle innspill om ny arealbruk.

 

Asker kommune er kommunedirektørens forslag til ny kommuneplan nylig publisert og presentert for formannskapet. Forslaget skal behandles politisk første gang til høsten, og det er varslet at planforslaget blir lagt ut til offentlig ettersyn i oktober 2021 med frist for innspill i desember 2021. Våren 2022 skal kommuneplanen ferdigstilles og vedtas politisk.  

 

Øvre Eiker kommune er ny kommuneplan lagt ut til offentlig ettersyn, og fristen for høringssvar til forslaget er satt til 01.09.2021. Dette er i utgangspunktet siste mulighet til å påvirke innholdet i  planforslaget før planen vedtas endelig av kommunestyret.  

 

Kongsberg kommune gikk høringsfristen ut i mai 2021. Det arbeides nå med å gjennomgå og vurdere de ca. 170 høringssvarene som har kommet inn. Deretter vil forslag til kommuneplan legges frem til politisk behandling i kommunen.  

 

Hvorfor bistand fra advokat? 

Svensson Nøkleby Advokatfirma har omfattende erfaring med å bistå i planprosesser. Foruten å bidra med  generell rådgivning, utarbeider vi formelle innspill for grunneiere eller andre interessenter som ønsker å få endret status for en eiendom eller et område, samt høringssvar for berørte som ikke ønsker endringer for en konkret eiendom eller for et område.  Vi har lang erfaring med å vurdere og komme med innspill til argumenter som kan støtte opp under ønsket arealbruk, og vi bistår på alle stadier i planprosessen. 

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål og/eller ønsker vår bistand i forbindelse med prosessen mot ny kommuneplan i din kommune.  

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Kontaktperson