Innstramminger i inn- og utleiereglene
16.12.2022 | Arbeidsrett
Skrevet av: Advokatfullmektig, Kristina Birkelund Renstrøm

I juni i år foreslo Arbeids- og inkluderingsdepartementet endringer i arbeidsmiljølovens regler om inn- og utleie fra bemanningsforetak. Stortingets har nå endelig vedtatt innstramminger i innleieregelverket, i tråd med regjeringens forslag. Endringene vil ramme flere bransjer og vil for mange bedrifter nødvendiggjøre store endringer i drift og virksomhetsstruktur. Endringene begrunnes med et ønske om å styrke arbeidstakernes rettigheter og at innstrammingene skal medføre flere faste ansettelser. 
 
Disse arbeidene er nært knyttet til arbeidslivsreformen etter Hurdalsplattformen, nærmere vurdert i Fougner-utvalgets «Fremtidens arbeidsliv». I Stortingets innstilling varsles det at de vil følge opp videre både forslaget om å styrke retten til heltidsarbeid og de øvrige forslagene fra Fougner-utvalget når det gjelder arbeidstakerbegrepet og arbeidsgiverplikter.
 
Nedenfor gjennomgår vi endringene. Vi presiserer at endringene knytter seg til inn- og utleie fra bemanningsforetak – altså virksomheter som har til formål å drive utleie av arbeidskraft.

 

Dette er endringene:

 

1. Innstramming i adgangen til innleie fra bemanningsforetak

For å klargjøre hva endringen vil bety gir vi først en kort innføring i dagens vilkår for å drive innleie.
 
Innleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak er regulert i arbeidsmiljøloven § 14-12. Der står det at innleie fra bemanningsforetak er tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd bokstav a til e.
 
 § 14-9 andre ledd lyder slik:
 
«Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås
a.    Når arbeidet er av midlertidig karakter
b.    For arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)
c.    For praksisarbeid
d.    Med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten
e.    Med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten
(…)»
 
Innleie fra bemanningsforetak baserer seg i dag hovedsakelig på bestemmelsens bokstav a, arbeid av midlertidig karakter.
 
Forslaget innebærer at adgangen til innleie begrunnet i at arbeidet er av midlertidig karakter vil oppheves og at forbudet skal gjelde alle bransjer og ikke være geografisk avgrenset.
 
I praksis betyr forslaget at innleie fra bemanningsforetak først og fremst er aktuelt ved reelle vikariater. Det er imidlertid fortsatt muligheter til innleie for virksomheter som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett. Dette forutsetter at de tillitsvalgte representerer flertallet av den arbeidstakerkategorien innleien gjelder.

 

2. Unntak til innstrammingen

Det er foreslått en snever unntaksadgang til å leie inn helsepersonell for å sikre forsvarlig drift, for landbruksnæringen og innleie av rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse. Det vil inntas forskriftshjemmel som gir departementet mulighet til å fastsette særregler om innleie i disse tilfellene i egen forskrift.
 
Vi vil komme nærmere tilbake med mer informasjon om dette når forskriften er utarbeidet.

 

3. Forbud mot innleie i byggenæringen i Oslo, Viken og gamle Vestfold

Departementet vil i forskrift fastsette et geografisk avgrenset forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser.
 
Departementet har i proposisjonen selv påpekt at man ikke med sikkerhet kan si hva som blir de samlede konsekvensene av et forbud som foreslått, da det er mange ulike forhold som har betydning for utviklingen i næringen. Flere parter på arbeidsgiversiden har kritisert forslaget, da det ikke er gjort en tilstrekkelig grundig samfunnsøkonomisk analyse av forbudet. Det er i hovedsak snakk om et midlertidig forbud, uten at det har kommet nærmere informasjon om hvor lenge forbudet skal gjelde og eventuelt hva som skal til før forbudet oppheves.

 

4. Grensen mellom innleie og entreprise lovfestes

Det er vedtatt et nytt femteledd i § 14-12, som lovfester grensen mellom innleie og entreprise. Dette har tidligere fulgt av rettspraksis og lovforarbeider, og innebærer ingen vesentlige endringer til dagens praksis. Dette blir bestemmelsens ordlyd:
 
«Ved vurderingen av om en oppdragsavtale mellom to virksomheter innebærer innleie, skal det særlig legges vekt på om oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet og ansvar for resultatet. Andre relevante forhold er blant annet om det i hovedsak skal leveres arbeidskraft, om arbeidet skjer i nær tilknytning til oppdragsgivers virksomhet, om arbeidet dekker et vedvarende arbeidskraftbehov hos oppdragsgiver og om arbeidet skjer innenfor oppdragsgivers kjerne- eller hovedaktivitet.»
 

5. Innleid arbeidstaker rett til fast ansettelse hos innleier etter 3 år

Per i dag har innleide fra bemanningsforetak rett til fast ansettelse hos innleier etter fire års innleie, når innleien er begrunnet i “arbeid av midlertidig karakter”.  Denne regelen er ikke lenger aktuell når adgangen til innleie fra bemanningsforetak ved «arbeid av midlertidig karakter» oppheves. Det foreslås derfor at lovens eksisterende treårsregel skal gjelde på generell basis ved innleie fra bemanningsforetak, og arbeidstakers fravær skal det ikke gjøres fradrag for.

 

6. Etablering av godkjenningsordning for bemanningsforetak

Per dags dato foreligger det en forskrift om bemanningsforetak, hvor det ikke er krav til godkjenning av bemanningsforetaket, kun registrering. Nå vil det kreves at foretaket er godkjent for å drive virksomhet i Norge.

 

7. Arbeidstilsynet gis tilsynshjemmel med forbudet

For å sikre etterlevelse av forbudet foreslås det også at forbudet som hjemles i arbeidsmiljøloven § 14-12, underlegges offentlig tilsyn.

 

Forventet ikrafttredelse: 1. april 2023

 

Det er nå forventet at lovendringene trer i kraft allerede fra 1. april 2023, med egne overgangsordninger fastsatt i forskrift på tre måneder for allerede inngåtte kontrakter. 
 
Dette innebærer at det for svært mange virksomheter haster med å gjennomføre tilpasninger for å kunne imøtegå de nye regelendringene. Vi bistår flere virksomheter med gjennomgang av tilknytningsformer og bemanningen for å veilede og ettergå praksis slik at virksomheten tilpasser seg de kommende endringene. I Svensson Nøkleby arbeider både arbeidsrett- og entrepriseteamet tett med virksomheter som berøres. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du tror at din virksomhet vil kunne berøres av de kommende endringene.

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.