Har din bedrift rutiner for intern varsling?
Skrevet av: Advokat/partner Bjørn Jacobsen

Arbeidsmiljøloven krever at alle bedrifter med mer enn fem ansatte utarbeider skriftlige rutiner for intern varsling. Bedrifter med færre enn fem ansatte skal også utarbeide slike rutiner «dersom forholdene i virksomheten tilsier det». Rutinene skal utarbeides i samarbeid med ansatte og eventuelle tillitsvalgte (verneombud hvis bedriften ikke har tillitsvalgte). Varslingsrutinene skal være kjent for alle ansatte.

Som minimum skal varslingsrutinene inneholde:

 

  • en oppfordring om å varsle om kritikkverdige forhold
  • fremgangsmåte for varsling
  • fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling (men det stilles ingen konkrete krav til saksbehandlingen)

 

Regjeringen foreslo rett før påske enkelte endringer og presiseringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling, se prop. 74 L (2018-2019)

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-74-l-20182019/id2639812/

 

Forslaget innebærer blant annet en lovfestet aktivitetsplikt for arbeidsgiver. Regjeringen foreslår også å utvide virkeområdet for varslingsbestemmelene til å også omfatte visse grupper som ikke er arbeidstakere (elever, vernepliktige, pasienter i helseinstitusjoner, personer som er utplassert i virksomheter eller personer som deltar i arbeidsmarkedstiltak). Med unntak av attføringsbedrifter og bedrifter i helse- og undervisningssektoren, får utvidelsen ikke nevneverdig praktisk betydning for privat sektor.

 

Regjeringen foreslår også at varslingsrutinene skal angi arbeidsgivers saksbehandling ved mottak, behandling og oppfølging av et varsel. Det er ikke helt enkelt å se forskjellen fra dagens regel hvor rutine skal angi «fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølgning» og forslaget om «fremgangsmåte for arbeidsgivers saksbehandling ved mottak, behandling og oppfølgning». Forslaget gir liekvel et signal om at lovgiver forventer en noe mer detaljert beskrivelse av saksbehandlingen av det som er minstekravet i dag.

 

Både media og myndighetene er opptatt av varsling. Det er likevel vår erfaring at mange bedrifter ikke har utarbeidet skriftlige varslingsrutiner. Vi ser også at varsling stadig oftere trekkes inn som et element i oppsigelsessaker. Det er på denne bakgrunn viktig at styret og daglig leder sørger for å utarbeide varslingsrutiner (i samarbeid med de ansatte).

Dersom forslaget blir vedtatt, vil de bedriftene som har utarbeidet skriftlige varslingsrutiner, stort sett slippe å endre rutinen, forutsatt at rutinen gir en viss beskrivelse av arbeidsgivers saksbehandling.

 

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.