Forslag til skatte- og avgiftsmessige endringer i statsbudsjettet
Skrevet av: Sverre Olaf LIe

Mandag 8. oktober 2018 la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2019. Nedenfor går vi gjennom noen av forslagene til endringer i skatter og avgifter. Budsjettprosessen i Stortinget frem mot jul vil avklare hvilke endringer som vedtas.

Vi har advokater med kompetanse innen skatt og avgift. Spør oss hvis du lurer på hva disse endringene vil innebære for deg og din virksomhet.

Skatt på alminnelig inntekt
Det er foreslått at skattesatsen på alminnelig inntekt for selskap og privatpersoner senkes til 22 %. I løpet av de fem siste årene er skattesatsen på alminnelig inntekt senket med 1 % i året – tidligere opprinnelig skattesats var på 28 %. Til tross for reduksjonen vil Norge fortsatt ha den høyeste selskapsskattesatsen i Norden. Det er foreslått at en sats på 25 % opprettholdes for selskap som er omfattet av finansskatten.

Trinnskatt
Det er foreslått at trinnskatten (marginalskatten på brutto lønnsinntekt) skal økes for de fleste inntektsnivåer. Den foreslåtte økningen vil likevel medføre en netto skattelette, da økningen i trinnskatten er mindre enn reduksjonen på skatt på alminnelig inntekt. Det er foreslått at satsene i trinnskatten økes med mellom 0,5 og 0,9 prosentenheter.

Skatt på aksjeutbytte og gevinster
Skatt på aksjegevinster og utbytte for privatpersoner økes som tidligere år i takt med reduksjonen for skatt på alminnelig inntekt. Det er foreslått at utbytte og aksjegevinster oppjusteres med faktor 1,44. Dette gir en effektiv skattebelastning på 31,68 %, mot 30,59 % på utbytte utdelt i 2018.

Redusert formuesskatt
Det er foreslått at bunnfradraget for formuesskatt økes til 1,5 millioner (3 millioner samlet for ektefeller).

Det er foreslått en økning i verdsettelsesrabatten i formuesskatten for aksjer, driftsmidler og tilordnet gjeld (arbeidende kapital) fra 20 til 25 prosent. Nevnte eiendeler (og gjelden som kalkuleres å tilhøre eiendelene) skal dermed vurderes til 75 prosent av full verdi. Rabatten gjelder for formuesskattepliktige som er personlige skattytere, og som eier eiendelene direkte.

Lavere eiendomsskatt på boliger og fritidseiendom
Det er foreslått lavere eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendom med virkning fra 2020. Det foreslås en reduksjon i den maksimale satsen på eiendomsskatt som kommunen kan benytte, fra 7 til 5 promille. I tillegg foreslås det at grunnlaget for eiendomsskatten ikke skal kunne overstige 70 % av eiendommens markedsverdi. Ved fastsettelse av boligverdi skal kommunene bruke SSBs boligverdier. Fritidsboliger må fortsattes takseres lokalt, fordi det ikke finnes enhetlige fritidsboligverdier. Kommunene skal fra 2019 ikke kunne øke satsen med mer enn 1 promille i året, mot tidligere 2 promille.

Utvidelse av rentebegrensningsregelen
Norge innførte i 2014 begrensning i fradraget for renter på lån mellom nærstående parter. Regjeringen foreslår at denne regelen skal utvides til å omfatte renter betalt til uavhengige långivere. Det er foreslått at utvidelsen begrenses til selskap som inngår i et konsern. Tanken er at dette vil hindre overskuddsflytting fra Norge til andre land.

Økt skatt for forsikrings- og pensjonsbedrifter
Skadeforsikringsforetakene får etter regjeringens mening fradrag for avsetninger til fremtidige utbetalinger som trolig ikke vil påløpe. Regjeringen foreslår at det skal gis fradrag for visse regnskapsmessige balansestørrelser, slik at fradraget svarer til sannsynlige fremtidige kostnader. For livsforsikrings- og pensjonsforetakene har utilsiktede skattemessige asymmetrier ført til lite skatt og store fremførbare underskudd. Regjeringen foreslår endringer som fjerner disse effektene. Forslagene er en innstramning som forventes å gi et bokført proveny (dvs. inntekter til det offentlige fra skatter og avgifter mv.) på 1 milliard kroner i 2019 og 3 milliarder kroner i 2020.

Bedre pensjon for næringsdrivende
Det er forslått at sparebeløpet økes fra 6 % til 7 % for beløp mellom 1 og 12 G. Det vil si at næringsdrivende kan spare mer til egen pensjon – med skattefradrag.

Merverdiavgift
Det foreslås ingen regelendringer i merverdiavgiften i budsjettet for 2019. Regjeringen varsler at det i revidert budsjett vil komme et forslag om å utvide merverdiavgiftsfritaket for papirbaserte bøker og tidsskrift til også å gjelde elektroniske utgaver.  


Andre endringer
I tillegg til det som er nevnt ovenfor, har regjeringen fremmet forslag til en rekke mindre endringer som kan få betydning for deg og din virksomhet. Spør oss gjerne.

 

  
Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Kontaktperson