Eurojuris Informerer nr. 2 2018

Tema: Erstatning ved personskade og sykdom

Når skader eller sykdom rammer, er det viktigste å få god medisinsk hjelp og behandling. Verdien av å
bli frisk er høy. Men det å bli satt ut av spill på grunn av skader eller sykdom, har ofte også en økonomisk
konsekvens. Det er et juridisk spørsmål å avklare om, eventuelt hva og fra hvem, man kan kreve erstatning.
Erstatningsretten behandler både vilkårene for erstatningsansvar og reglene for hvordan selve
erstatningen skal beregnes og utmåles. Hovedhensynet er at skadelidte skal stilles som om skaden ikke
skjedde – skaden skal repareres. Et annet hensyn er at det vil ha en forebyggende eller oppdragende
effekt at en eventuell skadevolder vil måtte stå økonomisk ansvarlig for sine handlinger. Tanken er at
folk da vil opptre mer aktsomt, forsiktig og ansvarlig enn de ellers ville.

Reglene innen erstatningsretten er dels skjønnspregede og i konstant utvikling. Det er dessverre til
dels komplisert å avklare og å oppnå sine rettigheter. I Eurojuris Norge har vi mange advokater med
særskilt høy kompetanse på dette rettsområdet. De rådgir og bistår både skadelidte og skadevoldere
i mangfoldet av sakstyper og problemstillinger. Gjennom deres arbeid høstes erfaringer som deles i
nettverket, og som benyttes til ytterligere å øke kvaliteten på våre tjenester. Vi håper tekstene skaper
forståelse og kommer til nytte. Ved spørsmål til artiklene eller annet kan advokatene i Eurojuris Norge
selvsagt kontaktes for mer informasjon.

God lesing!

Bjarte Røyrvik
Styreleder i Eurojuris Norge AS
Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.
Les i ISSUU-format her
Les i PDF-format her