Selskapsrett omfatter blant annet etablering, endring og opphør av selskaper, samt regler om selskapets formue, gjeld og organisasjon. Våre advokater kan bistå ved vurdering av valg av selskapsform, konsernstruktur og organisering av virksomheten.

Vi gir også råd om styrearbeid og ledelse, samt spørsmål knyttet til forholdet mellom ulike selskapsorganer, mellom selskapet og dets aksjonærer og mellom aksjonærene innbyrdes. Styrearbeid er for mange et ukjent fagområde, men som styremedlem må du ha forståelse for og kjennskap til de rammene som definerer styrets rolle og ansvar. Særlig i krevende tider er det viktig at styret er oppmerksom på sin plikt til å følge opp virksomheten og til å handle. Våre advokater påtar seg jevnlig styreverv for ulike virksomheter.

Våre advokater har god kommersiell innsikt og bransjekunnskap. Vi utarbeider blant annet dokumenter i forbindelse med:

  • Stiftelse og oppløsning av selskap
  • Kapitalendringer, f.eks. kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, utbetaling av overkursfond, utdeling av utbytte og konsernbidrag mv.
  • Inngåelse og opphør av aksjonæravtaler
  • Fusjoner og fisjoner
  • Interne omorganiseringer
  • Selskapets kjøp av egne aksjer
  • Kjøp og salg av selskaper og virksomhet