Et selskap er insolvent når det ikke i stand til å innfri sine økonomiske forpliktelser etter hvert som de forfaller, med mindre den manglende betalingsevnen må antas å være forbigående.

Våre advokater oppnevnes jevnlig av retten som bostyrere i konkursbo, og de har behandlet flere store og komplekse boer. De kan bistå ved ordinære restruktureringsprosesser og i mer kritiske situasjoner, der det er nødvendig med en snuoperasjon for å redde virksomheten. Videre kan våre advokater gi råd med hensyn til håndteringen av økonomiske problemer, blant annet ved konkurs, gjeldsforhandling, restrukturering og tvangsakkord.

Vi bistår også med å ivareta kreditors interesser, for eksempel i spørsmål om pant og tvangsfullbyrdelse.