For privatpersoner er kjøp og salg av eiendom som regel den største investeringen de noen gang gjør, og de gjør det gjerne kun et fåtall ganger i løpet av livet. Da sier det seg selv at det kan være fornuftig å søke fagråd. Vi har dessuten en samarbeidsavtale med Huseiernes Landsforbund som gir alle medlemmer en halv times gratis bistand samt 20 % rabatt på gjeldende timepriser. Se mer om dette her: Hjemmesiden til Huseiernes Landsforbund

Rettsområdet fast eiendom omfatter selvfølgelig også næringsaktørers salg, kjøp, utleie osv. av eiendom. I tillegg er det et eget sett med problemstillinger og lover og regler knyttet til landbruksnæringen, som odel, konsesjon mv. Svensson Nøkleby er samarbeidspartner for Norges Bondelag og har fagansvaret for og oppgjørsfunksjonen til Norsk Landbruksmegling AS.

Både for privatpersoner og næringsaktører er det altså lurt å søke råd tidlig i prosessen, for eksempel med følgende oppgaver:

 • kjøp og salg av eiendommer
 • tvister ved mangler om kjøp/salg
 • leiekontrakter for næring og bolig
 • oppsigelse og utkastelse
 • regulerings- og byggesaker etter plan- og bygningsloven
 • utviklingsavtaler
 • tomtefeste
 • seksjonering
 • tinglysing
 • ekspropriasjonsskjønn og andre skjønn knyttet til fast eiendom
 • jordskifte
 • landbruksjuss